شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [پيامک] فلك امروز نسيمي سرد دارد,زمين از غصه رنگ زرد دارد,بيا اي دل بناليم و بگرييم, هواي کوفه بوي درد دارد,خدايا اين جماعت خود پرستند,به روي دين و قرآن ديده بستند,پس از بشکستن پهلوي زهرا,سرمظلوم عالم را شکستند.......,,مولا جان مددي,,التماس دعا
ساعت ویکتوریا
يدالله گچلو
0 امتیاز
0 برگزیده
1993 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top