من شـــکوه به روزگار دارم ای دل


روزی که نشــد به کام دارم ای دل

 

 


دیروز به دیده ذهن خود را گشتم

 


جز خـاطره ی غــمی ندارم ای دل

 

 


هر روز تـمام جــــان من می میرد

 


زین فاصلـــه تا خدای دارم ای دل

 

 


آخر تو بـــــگو چه کار با مردم بد

 


با مردم بـــد چــه کار دارم ای دل

 

 


ای دل تو بشو واسطه بین من و رب

 


من عذر ز کــــردگــــار دارم ای دل

 

 


یک عمر گذشت این دلم خاموش است

 


خـــامــــوشی روزگـــــار دارم ای دل

 

 


این دیده به باران خـــــزانی ماند

 


پاییز چرا؟بهــــــــار دارم ای دل!

 

 


یادت نرود دلم بهارســـتان است

 


گر گریه ی چون بهار دارم ای دل!
                                                                                                  شاعر معاصر (جباری )