روزگار کودکی یادش بخیر.

یاد شبهای خوش و شادی بخیر.

زندگی مثل سلامی ساده بود.

زندگانی صبح و شامی ساده بود.

سفره نان و پنیری داشتیم.

در نداری چشم سیری داشتیم .

وقت بخشش دست ما لرزش نداشت .

مال دنیا اینقدر ارزش نداشت.

ادما تاب و تحمل داشتند.

بر خدا خیلی توکل داشتند.

واقعا یادش بخیر . یادش بخیر


برچسب ها : کودکی  ,