سلامی که از گل نازکتر و از بند زنجیر محکمتر واز رنگین کمان زیباتر واز چشمه ساران جاری تر و سلامی که قابل شماها را داشته باشد و امیدوارم که پذیرا باشید

و از شما خوانندگان این متن می خواهم بپرسم محبت یعنی چه ؟ومعنی کلمه محبت چیست و سوالی است که می پرسم و میگویم و شاید هستند که کسانی که معنی ان را نمی دانند

ازمحبت است این کلمه که شاید از بر جسته ترین کلمه تاریخی زبان بشریت باشد محال است دیده هر صاحب نظری را بخود جلب نکند وقلب هر صاحب دلی رااز شور شعف نلرزاند انهای که دلی دارند می دانند تاثیر نفوذ این کلمه  در معنای جمله و زندگی تا چه اندازه درخشان جلوه می دهد

دلی که به نور محبت وبه صدای عطوفت روشن نگردد ((خانه تاریک ناپاک است ))

کاش می شد قلبها را پاک کرد                  عقده های دشمنی در خاک کرد

کاش می شد روزی اندر کوچه ای             بر گدای یک نگاه  پاک      کرد